Prírodná turistika bez hraníc

Interreg Poľsko-Slovensko

Názov projektu: Prírodná turistika bez hraníc

Číslo projektu: INT/EK/KAR/1/II/B/0109

Vedúci partner: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia

Partner mikroprojektu: Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina

Obdobie realizácie: 01.10.2018 – 30.09.2019

Celková hodnota projektu: 80.469,06 €

Percento dofinancovania z EÚ: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja

Popis projektu:

Hranica medzi Poľskom a Slovenskom prechádza a rozdeľuje oblasť s homogénnym zemepisným a prírodným charakterom. Proces spájania týchto oblastí prebieha už viac ako 20 rokov. V tomto aspekte rozvoj cestovného ruchu je jednou z najdôležitejších úloh v rozvoji pohraničnej oblasti PL-SK.

Prírodné prostredie je jedným z hlavných dôvodov turistickej atraktivity pohraničnej oblasti PL-SK a zároveň poskytuje nevyužitý potenciál v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu v tejto oblasti. Vzhľadom na to, že prírodná turistika sa v posledných rokoch stala silnou stránkou cestovného ruchu (podľa Výskumu POT 2016 už 30% turistov vyberá konkrétnu prírodnáú turistiku a plánuje ekoturistické výlety) a pohraničná oblasť je mimoriadne bohatá na prírodné zdroje, čo je obrovským potenciálom pohraničia.

Doteraz je to nevyužitý potenciál. Geografická poloha v oblasti s najvyššou intenzitou nezamestnanosti, s nedostatočne rozvinutou dopravnou sieťou v pohraničnej oblasti presadzuje opatrenia zamerané na boj proti marginalizácii, ktorej je táto oblasť vystavená.

Jedným z hlavných problémov je hrozba marginalizácie spôsobená geografickou polohou, ako aj demografickými faktormi. Organizácia workshopov, študijná návšteva, príprava balíkov ponúk v celom pohraničnom regióne prispeje k podpore rozvoja cestovného ruchu, ktorý bude zahŕňať rozvoj regiónu.

Dôležitým problémom je aj nízka informovanosť obyvateľov pohraničnej oblasti o význame prírodného dedičstva a turistických hodnôt. Zvýšenie povedomia miestnych obyvateľov a návštevníkov o potenciále zdrojov a prírodného dedičstva (prostredníctvom workshopov, študijnej návštevy, prírodných balíkov ponúk, filmov, aplikácií) prispeje k budovaniu potenciálu pohraničia a jeho rozvoju.

Stojí za zmienku, že Projekt obsahuje mnoho inovatívnych prvkov, ktoré umožnia popularizáciu a propagáciu prírodného dedičstva pohraničia. Realizácia projektu formou cezhraničnej spolupráce prispeje k pozitívnej zmene v kontexte rozvoja prírodynej turistiky v pohraničí - propagáciou prírodného dedičstva, popularizáciou vo forme hotových balíčkov prispeje k zvýšeniu cestovného ruchu v prihraničnom regióne.

Tieto aktivity slúžia na podporu a popularizáciu bohatého, nevyužitého potenciálu prírodných zdrojov, k rozvoju cestovného ruchu a regiónu a zvyšovania povedomia o potenciáli podpory miestnych prírodných lokalít. To priamo prispeje k rastu záujmu o tento región a prinesie prospech miestnemu hospodárstvu v kontexte dlhodobých zmien.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom podpory a rozvoja prírodnej turistiky v poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti, ktorá prispeje k realizácii - zvýšeniu úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho dedičstva a prírodného prostredia obyvateľmi a návštevníkmi.

Tento cieľ bol formulovaný na základe predtým identifikovaného problému, t. j. nedostatku spoločnej integrovanej ponuky súvisiacej s prírodným dedičstvom. Prírodná turistika je jednou z najdôležitejších foriem kognitívneho cestovného ruchu v Podkarpatskom vojvodstve a v Prešovskom samosprávnom kraji.

Možno ju realizovať na mnohých miestach v regióne, ktoré sú známe svojimi početnými jedinečnými prírodnými hodnotami. Veľmi často je táto forma cestovného ruchu spojená aj s poľsko-slovenským pohraničným územím, ktoré je jedným z najvýznamnejších turistických oblastí Podkarpatského vojvodstva a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavnou úlohou hlavného cieľa je zvýšiť využívanie miestneho prírodného dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.

Špecifické ciele

  1. Príprava ponúk (vrátane balíkov, filmov, aplikácií), ktoré môžu prispieť k popularizácii prírodnej turistiky a možnosti ich využitia ako faktoru pre trvalo udržateľné využívanie prírodného dedičstva na poľsko- slovenskom pohraničí,

  2. šírenie poznatkov medzi miestnou komunitou a turistami (prostredníctvom workshopov, seminárov, študijných pobytov) na témy týkajúce sa prírodného dedičstva pohraničných oblastí a podpory prírodnej turistiky,

  3. Vytvorenie organizovanej a trvalej siete spolupráce medzi poľskou a slovenskou komunitou vrátane partnerov Projektu (spoločná implementácia, študijná návšteva). Realizácia jednotlivých cieľov umožní popularizáciu prírodnej turistiky ako jednej z foriem trávenia voľného času, na druhej strane bude zlepšovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi spoločenstvami poľsko-slovenského pohraničia. Vďaka plánovaným aktivitám v Projekte sa znalosti o prírodnom potenciáli poľsko- slovenského pohraničia sprístupnia nielen miestnym komunitám na oboch stranách hranice, ale aj všetkým návštevníkom týchto oblastí (napr. Turistom). Plánované aktivity prispievajú k užšej spolupráci medzi komunitami - inštitúciami na oboch stranách hraníc, odstraňujú prekážky v kontaktoch medzi prihraničnými spoločenstvami a budujú spoločný potenciál.

Hlavné aktivity

Vedúci partner (Pro Carpathia) bude finančne zodpovedný za tieto činnosti:

  • 7 kurzov prírodnej turistiky v teréne na poľskej strane,
  • aplikáciu na telefón "ZELENÁ SKLADAČKA"
  • vytvorenie balíčkov ponuky prírodnej turistiky na poľsko - slovenskom pohraničí.


Partner Projektu (DO Fénix Snina) bude finančne zodpovedný za:

  • 3 kurzy prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane,
  • študijnú návštevu pre novinárov, bloggerov, pracovníkov turistických informačných centier, členov projektového tímu.Súvisiace aktivity projektu: