Hlavným cieľom našej organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Naším zámerom je pomáhať deťom a najmä mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých.

Fénix – detská organizácia je samostatná, demokratická, dobrovoľná organizácia detí, mládeže a dospelých, v ktorej môžu členovia uspokojovať svoje záľuby a potreby, zdokonaľovať svoje vedomosti, získavať nové zručnosti, nájsť priateľstvo a úctu kamarátov, môžu sa spoľahnúť na pomoc a pomáhať iným. Fénix je organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla v roku 1991 v Bratislave a je členom Rady mládeže Slovenska. Vo svojej činnosti sa riadi Dohovorom o detských právach. Naša Územná Správna rada v Snine vznikla v roku 1997.

Výročné správy Detskej organizácie Fénix

Cieľom Detskej organizácie Fénix je vychovávať deti a mládež k samostatnosti a zodpovednosti, k úcte k človeku i k sebe samému a k tolerancii. Berieme do úvahy, že dieťa by malo byť pripravené žit v spoločnosti vlastným životom a vychovávané v duchu ideálov vyhlásených v Charte OSN, predovšetkým v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity.

Našimi hlavnými zásadami sú pravda, pracovitosť, priateľstvo, poznanie, ochrana prírody, dobročinnosť a vernosť. Všetkých, ktorí pracujú s deťmi vedieme k tomu, aby uznávali, že dieťa by malo pre plný a harmonický rozvoj jeho osobnosti vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia.

Členovia Detskej organizácie Fénix pracujú prostredníctvom oddielov, družín, krúžkov, záujmových oddielov a klubov pod vedením dospelého vedúceho. Na svoju činnosť využívajú prírodu, školské kluby, telocvične, ihriská a pod.

Okrem pravidelných stretnutí organizujeme jednodňové i viacdňové podujatia a letné tábory. Základným dokumentom Detskej organizácie Fénix je štatút. V ňom sú definované základné úlohy organizácie, jej vzťah k deťom, mládeži, k dospelým i k spoločnosti.

Členom môže byť každé dieťa, dospievajúci alebo dospelý občan, ktorý žije na území Slovenska, bez ohľadu na jeho sociálne postavenie, národnosť, politickú príslušnosť a náboženské vyznanie. Každý člen má stanovené práva (spolurozhodovať o činnosti svojho kolektívu, má právo vystúpiť z organizácie, používať symbol organizácie a využívať poskytované výhody organizáciou) a povinnosti (zúčastňovať sa práce svojho kolektívu, plniť stanovené úlohy, dodržiavať mravné zásady, chrániť česť organizácie a hmotne ju podporovať).

Objavte Ladomirov