Vyhodnotenie projektu Prírodná turistika bez hraníc

25.10.2019

Interreg Poľsko-Slovensko

DO Fénix Snina organizovala v rámci projektu „Prírodná turistika bez hraníc“ č. INT/EK/KAR/1/II/B/0109 4 aktivity - 3 kurzy prírodnej turistiky a 1 študijnú návštevu pre novinárov, bloggerov, pracovníkov turistických informačních centier a členov projektového tímu.

V rámci kurzov prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane boli naplánované miesta realizácie - Snina, Humenné, Ladomírov. Prakticky sme to splnili. Všetky aktivity boli zrealizované v Prešovskom kraji formou 3 tvorivých dielní so zameraním na prírodu v rôznych miestach pohraničia, mali iný charakter, v závislosti na prírodných podmienkach v tejto oblasti. Miesta boli vybrané tak, aby účastníci videli najcennejšie prírodné atrakcie.

Termíny tvorivých dielní boli podľa harmonogramu v mesiacoch marec, júl, september. Prvý kurz bol pod realizovaný v marci, ďalšie dve sme pre veľký záujem o kvitnúcu vzácnu flóru realizovali začiatkom a koncom mája, čo nám umožnilo ukázať prírodu v rôznych fenologických situáciach, hlavne v plnom rozkvete.

Informácie o nábore do aktivít boli zverejnené na internetovej stránke žiadateľa a boli zaslané rôznym organizáciám, resp.inštitúciam. Workshopy boli prístupné aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Stravovanie bolo tiež prispôsobené špecifickým potrebám /boli zabezpečené vegetariánske, bezlepkové a iné špecifické jedlá/

Kurzov sa zúčastnilo 20 záujemcov z miestnych komunít, sprievodcovia z Poľska aj Slovenska. Stretnutie sa uskutočnili počas víkendov, aby sa umožnila účasť širokej škály záujemcov. Účastníci mali k dispozícii ubytovanie na 2 noci, stravu, dopravu na mieste a študijné materiály.

Workshopy v teréne viedli experti na prírodné vedy a zúčastnili sa ich aj hostitelia, partneri v projekte. Každá séria troch tvorivých dielní mala praktickú časť v teréne a teoretickú časť formou odbornej prezentácie, spojenou s diskusiou. Úspešné kurzy prírodnej turistiky boli základom pre prípravu balíka turistických ponúk, čiže výstupom z projektu sú turistické balíky, ktoré spracoval poľský partner v projekte.

Počas workshopov sme zabezpečili aj dopravu účastníkov, no bol problém s vysúťažením jedného prepravcu, keďže v našom okolí je málo prepravcov a sú vyťažení.

Organizačné zabezpečenie kurzov na základe prieskumu trhu realizovala Ing. Burdová Zuzana. Náklady na jednotlivé kurzy boli rôzne, ale celkové náklady boli v súlade s plánovaným rozpočtom. Problém bol so zabezpečením prepravy účastníkov, nakoľko prepravcovia v našom okolí nie stále mali voľné kapacity, preto sme prieskum trhu vykonávali samostatne pri každej aktivite.

Riadenie a propagácia projektu

Na to, aby sme mohli úspešne zrealizovať projekt, sme absolvovali niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých sme riešili rôzne problémy, ktoré sa miestami vyskytli. S partnermi sme boli v neustálom kontakte a navzájom sme si pomáhali. Suma na administratívne výdaje bola využitá na nákup kancelárskeho materiálu, ako aj na služby s tým spojené. S koordinátorom projektu, Jozefom Talarovičom, bola na realizáciu tohto projektu uzavretá Mandátna zmluva na dobu od 01.10.2018 do 30.09.2019.

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie cezhraničnej spolupráce cez ponuky a rozvoj prírodnej turistiky v poľsko- slovenskom pohraničí, čo prispelo k realizácii čiastkového cieľa Programu, k zvýšeniu úrovne udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva obyvateľmi i návštevníkmi.

Tento projekt bol určený jednak pre miestnych obyvateľov v oblasti podpory, ako aj pre návštevníkov tejto oblasti, vrátane turistov a ďalších osôb využívajúcich ponuku prírody a kultúry prihraničnej oblasti, na poľskej strane je to južná časť vojvodstva Podkarpatského a na slovenskej strane severná časť Prešovského kraja, priliehajúceho k Podkarpatskému vojvodstvu. Skupinou, na ktorú sa prenesú širšie dopady aktivít, sú miestne komunity, žijúce na oboch stranách - poľskej i slovenskej, ako aj turisti z Poľska a Slovenska. Vďaka zrealizovaným aktivitám budú miestne komunity dlhodobo čerpať z rozvoja prírodnej turistiky a cestovného ruchu v regióne a tým aj vytvárať nové pracovné miesta.

Výsledky projektu sú zvlášť dôležité pre skupinu návštevníkov regiónu, kvôli ich sociálno-ekonomickej marginalizácii vo vzťahu k ostatným regiónom.

Naše aktivity boli súčasťou vytvorenia balíka cestovného ruchu - 10 ponúk najzaujímavejších miest poľsko-slovenského pohraničia a ich podpora má byť jedným z faktorov, ktorý ovplyvní vyššie uvedené prínosy pre túto cieľovú skupinu. Všetky tieto faktory zvyšia povedomie o ekológii, turistike a prírode.

Programové ukazovatele výstupu

Boli zrealizované 3 prírodné kurzy v teréne. Overenie dosiahnutého idikátora je zabezpečené prezenčnými listinami. Počas každého kurzu boli pripravené prezenčné listiny na 3 dni. Okrem toho dosiahnutie indikátora bolo potvrdené aj fotodokumentáciou z priebehu kurzov. Podmienka bola min.10 snímkov x 3 kurzy, no my sme zadokumentovali z projektových aktivit vyše 500 snímkov.

Individuálne ukazovatele

Počas každého kurzu boli pripravené prezenčné listiny na 3 dni (3 prezenčné listiny) - spolu 60 osôb. Projekt predstavil jasne definovaný cezhraničný dopad, vyjadrený v partnerstvách organizácií na oboch stranách hranice, spoločným riešením podobných problémov v rámci územia Poľskej republiky a Slovenska, ako aj cezhraničný charakter plánovaných aktivít. Obidva výstupy a výsledky boli podrobne popísané v prihláške a vykázali cezhraničný efekt. Projekt prispel k posilneniu potenciálu poľsko-slovenského pohraničia, založeného na trvalo udržateľnom využívaní jeho prírodných a kultúrnych zdrojov pre svojich obyvateľov, miestne komunity a turistov prichádzajúcich zvonku.

Plánované činnosti boli realizované postupne, podľa možnosti rovnomerne rozložené na poľskom a slovenskom území - a to jednak z hľadiska kvantity, ako aj kvality. Napríklad, plánované balíčky turistických ponúk pokrývajú širšie územie oboch častí poľsko - slovenského pohraničia (podchytili poľské i slovenské atrakcie, podporné zariadenia - ubytovacie a stravovacie na oboch stranách hranice). Treba tiež poznamenať, že plánované turistické kurzy boli organizované na strane poľskej, ako aj slovenskej, podieľali sa na nich Poliaci, ako aj Slováci.

Rozsah projektových aktivít bol oveľa širší, vzhľadom na pripravované balíčky turistických ponúk (distribuované v papierovej a elektronickej forme), videá na podporu propagácie turistických balíčkov, ktoré majú byť dostupné na internetových stránkach a sociálnych sieťach a QR kódy. Všetky tieto činnosti prispeli k vzájomnému sa spoznávaniu v oblasti svojich prírodných zdrojov, čo podporilo spoločné úsilie o ich propagáciu. Prostredníctvom spoločných aktivít sa odbúrali jazykové bariéry, ťažkosti pri vzájomnej spolupráci obyvateľov pohraničia, i psychické bariéry, ktoré mohli mať mať vplyv na integráciu komunít prihraničnej oblasti. Dôležitá je skutočnosť, že väčšina akcií mala otvorený medzinárodný charakter. Propagačná kampaň (vrátane sociálnych médií) o jednotlivých aktivitách a dosiahnutých výsledkoch oslovila širokú škálu ľudí. Realizácia Projektu prispela k rozvoju stálych štruktúr spolupráce, posilnením predošlými aktivitami vykonávanými projektovými partnermi, ako aj nadviazaním nových kontaktov. Bol vytvorený spoločný potenciál na realizáciu spoločných cezhraničných iniciatív do budúcnosti. Aktívna účasť partnerov zaistila výmenu skúseností, prehĺbenie vzťahov a posilnenie spoločného potenciálu.

Je potrebné vyjadriť skutočnosť, že projekt realizovaný v spolupráci mal pridanú hodnotu. Na jednej strane je silné partnerstvo skúsených organizácií, ktoré zabezpečila účinnejšiu realizáciu Projektu, ktoré zvýrazní vplyv Projektu, čo by nebolo možné bez nadviazania partnerstva. Súčasne (vytváranie balíčkov turistických ponúk, propagčné videá, organizovanie seminárov, školení, študijné návštevy) pomohli diverzifikovať a obohatiť ponuku regiónu na oboch stranách hranice, na základe ich vlastného, často málo využívaného ľudského i prírodného potenciálu.

Udržateľnosť mikroprojektu

Koncept projektových aktivít bol navrhnutý na základe rokovania so zainteresovanými skupinami už v prípravnej fáze projektu - nakoľko nutnosť realizácie projektu, teda priamo vyplýva z potrieb miestnych komunít. Tento spôsob projektovej činnosti je najlepšou zárukou, že dosiahnuté projektové výstupy a výsledky, zodpovedajú potrebám cieľových skupín, a to aj po ukončení projektu a teda využívajú ich miestni obyvatelia, aj návštevníci z vonku. Každý partner je zodpovedný za udržateľnosť produktov ním vytvorených. Po vyhodnotení projektových výstupov a produktov sú naše partnerstvá ďalej zachované a budú sa aj naďalej rozvíjať. Našou úlohou je tiež zodpovednosť za udržiavanie, pokračovanie a rozvoj začatých projektových aktivít. Spolu s projektovým partnerom sme sa zaviazali zachovať udržateľnosť projektu po dobu trvania dohody o financovaní. Garantom zachovania výsledkov tohto projektu je skutočnosť, že tematický okruh aktivít Projektu je súčasne hlavnou náplňou Projektu. Preto je zachovanie jeho výsledkov prioritou. Koniec projektu neznamená koniec samotnej iniciatívy, práve naopak. Realizácia projektu poskytla podnet k budúcemu rozvoju tejto iniciatívy, a tak sú udržiavané dosiahnuté výsledky projektu a ich využitie pre cieľové skupiny. V dôsledku dobrých vzťahov v Projekte medzi nami a partnerom bol vytvorený základ pre realizáciu podobných projektov v budúcnosti.

Prezentácie

Odkazy

Objavte Ladomirov