Trasa valašskej kultúry

2017

Čo vám napadne, keď sa povie slovo valach? Väčšine pravdepodobne ovce, pastierstvo alebo rozprávka Maťko aj Kubko. Teda aspoň to napadlo mne. Za valašskou kultúrou je ale oveľa viac. Našťastie sa počas nasledujúcich 22 mesiacov o nej čo to dozvieme. A to preto, že naša základná organizácia Snina je partnerom v novom projekte poľsko-slovenskej spolupráce „Trasa valašskej kultúry“.

Projekt tvorí 10 partnerov – 5 zo Slovenska a 5 z Poľska. Je spolufinancovaný z operačného programu Interreg Poľsko-Slovensko. Slúži na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Cieľom je zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Celý projekt je veľmi bohatý na aktivity. Fénix sa postará o to, aby remeslo pastierstva a ovčiarstva opäť ožilo a dostalo sa viac do povedomia. Zmapujeme ovčiarstvo v regióne, rozšírime vedomosti a zručnosti v tejto oblastí, zatraktívnime remeslo najmä pre deti a mladých ľudí.

Aktivít bude veľa, tak začneme zľahka, prvými dvomi:

– Detský kulinársky workshop Valachova vareška

– Zážitkový kemp Na salaši

Na tieto aktivity sa môžu prihlásiť naši členovia z pohraničnej oblasti s Poľskom. Ak vás projekt zaujal a chcete o ňom vedieť viac alebo sa chcete zúčastniť jednej z aktivít, ozvite sa nám na barborikova@do-fenix.sk

Trasa valašskej kultúry

Szlak kultury wołoskiej

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.

Priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Hlavný cieľ: Aktívna ochrana a propagácia kultúrno-prírodného potenciálu Karpát vytvorením medzinárodnej kultúrnej trasy – Trasa valašskej kultúry.

Obdobie realizácie: 04/2017-30/10/2018

Problémy: Nedostatok integrovanej ponuky spojenej s kultúrno-prírodným dedičstvom i. z nedostatku centrálnych informácií o ponukách/atrakciách, rozdrobené propagačné akcie, „projektový“ charakter predsavzatí a nedostatok kooperácie v turistickom sektore.

Turistické produkty zriedka „prekráčajú” administratívne hranice gmín, poviatov, regiónov, štátu, tvorené sú fragmentárne a ich úroveň rozvoja v jednotlivých regiónoch nie je rovnaká.

História pohraničia zapôsobila na stav zachovania materiálnych objektov kultúry a značne ťažšie pre zachovanie nemateriálne dedičstvo etnických skupín, ktoré obývali tieto územia. Postupujúce globalizačné procesy vplývajú negatívne na zachovanie miestnych tradícií.

To spôsobuje, že sú početné rozdrobené ponuky a „jednoduché” turistické produkty s ohraničeným, lokálnym charakterom. V konečnom dôsledku sa stráca efekt zo synergie aktivít, ktoré sa objavujú pri komplexných a kombinovaných turistických produktoch.

Odpoveďou na identifikované problémy je trasaprírodno-kultúrneho dedičstva spojeného s valašskými tradíciami v Karpatoch. Cieľom koncepcie je vytýčenie komplexnej trasy kultúrnej turistiky, spájajúcej prírodný potenciál a kultúrne dedičstvo valašských osadníkov, jedných z „otcov Európy“. Valašskú kultúru možno chápať ako celok kultúry Karpát vo všetkej svojej mnohofarebnosti a bohatstve – ich potomkami sú Bojkovia, Łemkovia, Gorali Beskýd a Podhalania.

Poslaním projektu je sublimácia karpatskej turistiky, tvorba a propagácia trvalo udržateľnej turistiky, založenej na ekologických modeloch, predstavujúcej nástroj aktívnej ochrany prírodných a kultúrnych zásob Karpát. Súčasne umožňuje zvýšiť rôznorodosť a obohatiť turistické ponuky a hospodársky rozvoj regiónov.

Aktivity:

I. VYZNAČENIE TRASY VALAŠSKEJ KULTÚRY

 1. Úvodná konferencia
 2. Inventarizácia kultúrnych zásob spojených s pastierskou kultúrou (o. i. architektonické modely, obyčaje, kulináriá, umenie)
 3. Inventarizácia prírodných zásob spojených s prírodným dedičstvom
 4. Vypracovanie turistických produktov
 5. Označenie trasy (tabuľky, tabule, sedacie súpravy, prístrešky, stojany na bicykle)
 6. Vytvorenie pastierskych expozícií

Aktivita sa dotýka 5 regiónov – PL: sliezsky, malopoľský, podkarpatský, SK: Prešovský kraj, Žilinský kraj.


II. STRETNUTIA NA VALAŠSKEJ TRASE

Cyklus podujatí (také ako napr. vyháňanie oviec na pašu, kríženie oviec, pastierska jeseň, zháňanie oviec, valašské posiedky, bačovský zvyk, pastierske stretnutia).

Súťaž o najlepšie iniciatívy zdola. Iniciatívy zdola (oznam o súťaži pre obyvateľov, organizácie, neformálne skupiny na realizáciu neveľkých aktivít spojených s problematikou projektu). Celok financovaný partnermi, finančné prostriedky nebudú poskytované, len nápad bude financovaný. Iniciatívy sa budú zhodovať s východiskami Programu, projektu a úpravami o oprávnenosti výdavkov. Do organizovania všetkých podujatí budú zapojené lokálne organizácie a spoločenskí zástupcovia jednotlivých regiónov.

Aktivita sa dotýka 5 regiónov – PL: sliezsky, malopoľský, podkarpatský, SK: Prešovský kraj, Žilinský kraj.


III. UNIVERZITA KARPATSKÁ

 1. Vzdelávacie workshopy v oblasti pastierskej kultúry a prírodného dedičstva.
 2. Výstava – pastierska kultúra v Karpatoch.
 3. Vedecké semináre o kultúre Karpát
 4. Kulinárne workshopy
 5. Workshopy ručných prác
 6. Festival karpatských filmov.
 7. Publikácie o histórii a pastierskych tradíciách, o úlohe vypásania oviec v ochrane prírodného dedičstva, kultúry a remesiel, o poľsko-slovenskej a slovensko-poľskej poézii.

Aktivita sa vzťahuje na 5 regiónov – PL: sliezsky, malopoľský, podkarpatský, SK: Prešovský, Žilinský kraj.


IV. PROPAGÁCIA TRASY

 1. Analýza propagačných aktivít horských oblastí v Európe – vypracovanie koncepcie propagácie trasy
 2. Zber architektonických prototypov v 5 regiónoch a vypracovanie koncepcií dostupných bezplatne pre všetkých záujemcov o stavebníctvo nadväzujúce na tradície regiónu
 3. Poľsko-slovenská internetová platforma (jazykové mutácie: PL/SK/EN)
 4. Poznávací pobyt pre novinárovProjekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 5. Propagačný film (jazykové mutácie: PL/SK/EN)
 6. Propagačná kampaň + účasť na veľtrhu (Poľsko, Slovensko, Európa)
 7. Vydanie turistického sprievodcu po území (Poľsko/Slovensko)
 8. Záverečná konferencia.

Aktivita sa dotýka 5 regiónov – PL: sliezsky, malopoľský, podkarpatský, SK: Prešovský kraj, Žilinský kraj