Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou

2018

Interreg Poľsko-Slovensko

Mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0154 „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou / Podróże między historią a współczesnością“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020.

Partneri

Vedúci partner – žiadateľ: Gmina Besko

Názov mikroprojektu: „Podróże między historią a współczesnością / Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“

Číslo projektu: INT/EK/KAR/1/II/B/0154

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Kód intervencie: 095. Rozvoj a podpora verejných služieb v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva

Typ mikroprojektu: spoločný

Obdobie realizácie mikroprojektu: 07/2018–06/2019

Oprávnené výdavky DO Fénix,o.z. ÚO Snina:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja: 20 762,58 € (85 %)
  • Národné spolufinancovanie Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 2 442,65 € (10 %)
  • Vlastný vklad DO Fénix,o.z. ÚO Snina: 1 221,34 € (5 %)
  • Spolu: 24 426,57 € (100 %)


Celková hodnota mikroprojektu: 110 100,99 € (100,00 %)

Podiel DO Fénix,o.z, ÚO Snina: 24 426,57 € (22,18 %)


Popis projektu:

Celkovým cieľom projektu je vytvorenie, podpora a rozvoj existujúcich turistických atrakcií založených na prírodných hodnotách Prielomov Wisłoka, bohatej histórii a kultúrnom dedičstve, založenom na slovenských skúsenostiach z okolia Sniny.

Plánovaná rekonštrukcia bitky z prvej svetovej vojny v Mymoni v kombinácii s veľkými cyklo manévrami, na ktorých sa môže zúčastniť aj verejnosť, vrátane rodinnej súťaže, má za cieľ podporiť uvedomenie si, že dôležité historické udalosti sa udiali tesne vedľa nás. Toto podujatie bude tiež atraktívne pre miestnych obyvateľov a svojou veľkolepou povahou sa ľahko spropaguje v televízii, i na partnerských webových stránkach.

Na druhej strane veľké cyklo manévre prispejú k formovaniu občianskeho vlasteneckého postoja, založeného na ideách fyzickej kultúry a rešpektovaní úcty k prírode, v ktorej žijeme. Organizovaný a usmernený cestovný ruch je najlepší spôsob, ako chrániť lesné oblasti pred agresívnymi motorkami a štvorkolkami, čo je vážny a v praxi stále nevyriešený problém v celej pohraničnej oblasti.

Príprava špecianej mapy pre cykloturistiku, ktorá bude obsahovať veľké množstvo historických, etnografických, kultúrnych a iných informácií, s využitím cez smartphone, umožní nielen skutočnú podporu cykloturistiky v Ambicióznom turistickom ruchu /=ZAT/, ale výrazne vylepší aj prebiehajúcu aktivitu Deň cyklistiky.

V priebehu niekoľkých rokov získajú študenti škôl z gmin ZAT a iných škôl vedomosti o krajine v mieste ich pobytu a okolí vďaka pripravenej mape, ktorá pomôže chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo.

Rozvoj cestovného ruchu pre deti a mládež

Cieľom tejto úlohy je podnietiť záujem o cestovný ruch a poznávanie krajiny, poznávanie prírodného prostredia, tradícií, historických a kultúrnych pamiatok na území Ambiciózneho turistického ruchu.

Rozvíjanie poznatkov o kultúre vlastného regiónu s náväznosťou na kultúru susediaceho pohraničného regiónu na Slovensku. Prehĺbenie poznatkov študentov o atraktívnych turistických oblastiach pohraničia, hľadanie zaujímavostí a vzájomné poznávanie kultúry susedov - Poľska a Slovenska.

V rámci tejto úlohy sa plánuje spoločná organizácia detských a mládežníckych táborov. Na tábor budú vybrané deti za odmenu, ocenené v súťaži v oblasti cestovného ruchu, kde vyhľadávali a prezentovali regionálne alebo miestne turistické produkty. Cieľom súťaže je identifikovať najatraktívnejšie a najinovatívnejšie nápady mladých ľudí o ich vlastnom turistickom produkte a pomôcť integrovať deti a mládež z rôznych prostredí. Počas zimných prázdnin príde do Poľska na územie Ambiciózneho turistického ruchu skupina 45 slovenských detí s 5 pedagógmi.

Okrem spoznávania turistických atrakcií sa budú učiť lyžovať, stretnú sa s rovesníkmi z Beska na spoločných workshopoch a stretnutiach v Miestnom kultúrnom stredisku v Besku a na Základnej škole v Besku. Počas letných prázdnin odíde skupina poľských detí a mládeže na Slovensko do okolia Sniny. Počas prázdnin vycestuje poľská skupina detí a mládeže na Slovensko do okolia Sniny. Tam sa oboznámia s atrakciami okresu Snina. Zrealizujú sa spoločné kuchárske workshopy so zameraním na regionálne jedlá. Stretnú sa aj so svojimi rovesníkmi.