Modrá chyžka

Oživené remeslá – Hrnčiarska dielňa

Modrá chyžka – oživené remeslá, hrnčiarska dielňa

Číslo projektu: 4/2023/1.8

Kód projektu: 05I01-18-V02-00023

Názov projektu: Modrá chyžka – oživené remeslá, hrnčiarska dielňa

Názov investície: Investícia 1 – Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Názov komponentu: Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy

Hlavný cieľ projektu

Aktivity tohto projektu sú zamerané na viacero oblastí na dosiahnutie hlavného cieľa:

V  oblasti prírodného turizmu cieľom projektu je dopĺňať turistickú infraštruktúru pre celoročné aktivity poskytované bezplatne a zachovať tak tradičnú rusínsku kultúru obnovením pôvodnej starej drevenice – „modrej chyže“, ktorá je omastená hlinou zvonku aj zvnútra – v obci Ladomírov za účelom zriadenia interaktívnej hrnčiarskej dielne a múzea o histórii hrnčiarstva na Hornom Zemplíne.

Dôvodom realizácie projektu je rozšírenie turistických služieb a aktivít v oblasti, kde ich je nedostatok, zachovanie pôvodného domu rusínskeho typu s jeho oživením a možnosťou vyskúšať si pôvodné ľudové remeslá. Objekt sa nachádza v blízkosti cykloturistických trás, preto v blízkosti objektu vytvoríme aj prístrešok na odkladanie bicyklov.

V oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a nadväzujúcich činností je hlavným cieľom zachovať tradičné remeslo – hrnčiarstvo v interaktívnej hrnčiarskej dielni, kde si turisti, návštevníci, široká verejnosť pri návšteve môžu vyrobiť bezplatne svoj vlastnoručne zhotovený výrobok. Aktivita bude súčasťou propagácie nášho regiónu.

Zachytávaním zrážkovej vody v jazierku pod domom vytvoríme malý biotop. Z lavičky na brehu vytvoríme podmienky pre návštevníkov na pozorovanie voľne žijúcich živočíchov. V oblasti zachovania rusínskej kultúry a tradičných remesiel bude rekonštruovaný objekt „Modrá chyžka“ dopĺňať krajinotvorbu tohto územia a zachová si pôvodnú rusínsku architektúru s využitím na zachovanie tradičných remesiel.

Špecifické ciele

  • Vytvorenie 3 pracovných miest – manažér, koordinátor aktivít a účtovník

  • Rekonštrukcia budovy „Modrá chyžka“

  • Zriadenie a vybavenie hrnčiarskej dielne a vytvorenie 1 pracovného miesta lector – hrnčiar

  • Zriadenie a vybavenie múzea hrnčiarstva na Hornom Zemplíne

  • Úprava exteriéru budovy

  • Vydanie tlačovín: nástenný kalendár “Objavte Ladomírov” (na rok 2024), “Modrá chyžka” (na rok 2025), brožúra  “Hrnčiarstvo na Hornom Zemplíne”, mapa ”Objavujeme Poloniny”, informačný leták „Modrá chyžka“, pohľadnica “Modrá chyžka”

Aktivity

A

Vytvorenie troch pracovných miest v rámci projektu

B

Rekonštrukcia budovy „Modrá chyžka“

C

Materiálne vybavenie hrnčiarskej dielne

D

Vytvorenie jedného pracovného miesta lektor – hrnčiar, ktoré bude trvať aj po ukončení projektu

E

Materiálne vybavenie priestorov múzea

F

Plenér – „Zo starého nové“- výroba drevených objektov – recyklácia stavebného dreveného odpadu

G

Úprava exteriéru

H

Vydanie tlačovín: nástenný kalendár “Objavte Ladomírov” (na rok 2024), “Modrá chyžka” (na rok 2025), brožúra “Hrnčiarstvo na Hornom Zemplíne”, mapa: ”Objavujeme Poloniny”, informačný leták „Modrá chyžka“, pohľadnica “Modrá chyžka”,

I

Tvorivé dielne pre deti a mládež (aj so zdravotným znevýhodnením), rodičov s deťmi i seniorov

Trvanie projektu: 02.01.2023–31.03.2026

Akým spôsobom, pozitívnym alebo negatívnym projekt ovplyvňuje chránené územia?

Aj keď sa objekt projektu nenachádza priamo v chránenom území, jeho poloha je na rozmedzí NP Poloniny a CHKO Vihorlat v obci Ladomírov. Rekonštrukcia (obnova) drevenice bude pozitívne vplývať na celkovú krajinotvorbu územia pod pohorím Vihorlat a v NP Poloniny tým, že si zachová tvar pôvodnej rusínskej architektúry s využitím na hrnčiarsku dielňu a múzeum hrnčiarstva na Hornom Zemplíne. Tým, že bude vybavený ekologickou technológiou na získavanie elektrickej energie – fotovoltikou a tepelným čerpadlom, sa výrazne znížia emisie CO2. Materiál pre hrnčiarsku dielňu (hlinu) nebudeme dovážať, ale získame ju podľa možností (kvality) z vykopaných základov, ako aj  z blízkeho okolia.

Súčasťou úpravy okolia bude vytvorenie malého biotopu pre obojživelníky a iné živočíchy prostredníctvom zadržiavania zrážkovej vody poniže domu. V blízkom okolí sme zaznamenali už v skôr vytvorených jazierkach výskyt kuňky žltobruchej, mloka karpatského a veľkého, užovky stromovej a obojkovej, bežne sa tu vyskytuje aj jež.

V okolí a na starých ovocných stromoch je osadených 22 vtáčích búdok, kde hniezdia sýkorky, brhlíky, žlny, ďatle, dudky, mucháriky, žltochvosty, trasochvost biely aj lastovičky. Vyskytuje sa tu aj sova obyčajná, orol krikľavý a myšiak hôrny. Na okolitých lúkach sa vyskytuje vzácny mečík strechovitý, páperník pošvatý a tiež orchidey – vemenník dvojlistý, vstavač májový a pod. Lokalita umiestnenia plánovaného domu na obnovu spadá aj do územia Parku tmavej oblohy.

Všeobecne pôvodné modré drevenice omastené hlinou v širšom okolí boli veľmi schátrané a záujem o ich zachovanie a obnovu bol minimálny. Pôvodná architektúra rusínskeho typu sa pomaly, ale isto vytráca. Môžeme ju ešte vidieť v Skanzene ľudovej architektúry v Humennom a podobný je aj obnovený „Domček deduška Večerníčka“ v Novej Sedlici.

Naším cieľom  je zrekonštruovaný objekt plne využívať ako hrnčiarsku dielňu a múzeum hrnčiarstva spojené s interaktívnym pozorovaním prírody, s možnosťou využitia ponúk cestovného ruchu v našej lokalite  celoročne a bezplatne.

Obec Ladomírov sa nachádza 10 km od hranice s Ukrajinou a v okolí nie sú zatiaľ ponuky turistických produktov, okrem Astronomického observatória s planetáriom, ktoré  sa nachádza na Kolonickom vrchu asi 500 m severne od rekonštruovaného objektu. V strede obce je Turistická ubytovňa Jurčišin (objekt bývalej ZŠ), kde sa dá objednať ubytovanie a strava. Cez obec vedie medzinárodná cyklotrasa „Zelený bicykel“, ktorá spája Slovensko (náš región) s Poľskom a Ukrajinou.

Cyklotrasa vedie cez národné parky Poloniny, Užanský národný park a Bieščadský národný park. Cez Ladomírov vedie taktiež medzinárodná cyklotrasa „Po stopách Herkula“, ktorá spája Sninu s Užhorodom. V obidvoch mestách sa v areáli kaštieľov nachádza rovnaká socha Herkula. Obidve cyklotrasy vyznačila DO FÉNIX Snina. V obci sa nachádza pravoslávny a gréckokatolícky kostol (NKP), kde sa slúžia pravidelne náboženské obrady. Na miestnom cintoríne je aj vojenský cintorín z 1. svetovej vojny. Na haldách bývalej prieskumnej šachty na rumelku sa dá nájsť vzácny minerál Dawsonit. Tohto roku pribudli aj panely o náučnej geologickej lokalite v obci.

Objavte Ladomirov