Zrušenie verejného obstarávania: Píšťaly a píšťalky

Z R U Š E N I E

použitého postupu verejného obstarávania k zákazke s názvom: Propagačné materiály – píšťaly a píšťalky.

Na základe predložených ponúk v súťaži na predmet zákazky „Propagačné materiály – píšťaly a píšťalky“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že rušíme použitý postup verejného obstarávania.

Odôvodnenie:

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky je vykonané na základe skutočnosti, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Zrušenie verejného obstarávania (.PDF)

Interreg Poľsko-Slovensko

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.