Vyhodnotenie projektu Prírodná turistika bez hraníc

Interreg Poľsko-Slovensko

DO Fénix Snina organizovala v rámci projektu „Prírodná turistika bez hraníc“ č. INT/EK/KAR/1/II/B/0109 4 aktivity - 3 kurzy prírodnej turistiky a 1 študijnú návštevu pre novinárov, bloggerov, pracovníkov turistických informačních centier a členov projektového tímu.

V rámci kurzov prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane boli naplánované miesta realizácie - Snina, Humenné, Ladomírov. Prakticky sme to splnili. Všetky aktivity boli zrealizované v Prešovskom kraji formou 3 tvorivých dielní so zameraním na prírodu v rôznych miestach pohraničia, mali iný charakter, v závislosti na prírodných podmienkach v tejto oblasti. Miesta boli vybrané tak, aby účastníci videli najcennejšie prírodné atrakcie.

Termíny tvorivých dielní boli podľa harmonogramu v mesiacoch marec, júl, september. Prvý kurz bol pod realizovaný v marci, ďalšie dve sme pre veľký záujem o kvitnúcu vzácnu flóru realizovali začiatkom a koncom mája, čo nám umožnilo ukázať prírodu v rôznych fenologických situáciach, hlavne v plnom rozkvete.

Informácie o nábore do aktivít boli zverejnené na internetovej stránke žiadateľa a boli zaslané rôznym organizáciám, resp.inštitúciam. Workshopy boli prístupné aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Stravovanie bolo tiež prispôsobené špecifickým potrebám /boli zabezpečené vegetariánske, bezlepkové a iné špecifické jedlá/

Kurzov sa zúčastnilo 20 záujemcov z miestnych komunít, sprievodcovia z Poľska aj Slovenska. Stretnutie sa uskutočnili počas víkendov, aby sa umožnila účasť širokej škály záujemcov. Účastníci mali k dispozícii ubytovanie na 2 noci, stravu, dopravu na mieste a študijné materiály.

Workshopy v teréne viedli experti na prírodné vedy a zúčastnili sa ich aj hostitelia, partneri v projekte. Každá séria troch tvorivých dielní mala praktickú časť v teréne a teoretickú časť formou odbornej prezentácie, spojenou s diskusiou. Úspešné kurzy prírodnej turistiky boli základom pre prípravu balíka turistických ponúk, čiže výstupom z projektu sú turistické balíky, ktoré spracoval poľský partner v projekte.

Počas workshopov sme zabezpečili aj dopravu účastníkov, no bol problém s vysúťažením jedného prepravcu, keďže v našom okolí je málo prepravcov a sú vyťažení.

Organizačné zabezpečenie kurzov na základe prieskumu trhu realizovala Ing. Burdová Zuzana. Náklady na jednotlivé kurzy boli rôzne, ale celkové náklady boli v súlade s plánovaným rozpočtom. Problém bol so zabezpečením prepravy účastníkov, nakoľko prepravcovia v našom okolí nie stále mali voľné kapacity, preto sme prieskum trhu vykonávali samostatne pri každej aktivite.

1. kurz prírodnej turistiky

1. kurz prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane sa zrealizoval v dňoch 22.-24.03.2019 v okolí Sniny. Ubytovanie sme vysúťažili na Sninských Rybníkoch v zariadení Vihorlat resort. Toto zariadenie zabezpečilo aj stravovanie počas tohto celého kurzu.

Prvý deň po večeri začala teoretická časť. Účastníci dostali študijné materiály + mapu Horného Zemplína. Nasledovali prezentácie. Prezentácia projektu „Prírodná turistika bez hraníc“ (Pociask Malgorzata), prezentácia aktivít DO Fénix Snina (Mgr. Talarovič Jozef), Flóra a fauna Horného Zemplína (Ing. Buraľ Miroslav), Prírodné krásy a kultúrne pamiatky Sniny a okolia (Ing. Burdová Zuzana). Počas jednotlivých prezentácií bola možnosť priebežne diskutovať a klásť otázky k témam. Po prezentáciách sa ešte dlho spoločne diskutovalo a účastníci sa zároveň medzi sebou zoznámili.

Druhý deň ráno sa začala praktická časť v teréne - turistická vychádzka do pohoria Vihorlat. Pešiu turistiku po bývalých úzkokoľajkách v pohorí Vihorlat viedla Ing. Burdová Zuzana, ktorá pracuje v TIC Zemplínske Hámre a sprevádza turistov po regióne. Celá skupina peši prešla 11 km trasu: Vihorlat resort – Majov ranč – U umartého – Šponáreň – Pod Dielom – Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, ktoré sa nachádza v katastri obce Ladomírov. Aktivity na Astronomickom observatóriu zabezpečoval jeho riaditeľ, RNDr.Igor Kudzej,CSc. Program bol bohatý až do noci - prehliadka observatória, „Hviezdna obloha“ /ZKP 2 – optomechanické planetárium/, Digitálne planetárium - Sledovanie filmu „Vlčie hory“, Projekt „Karpatské nebo“ a Park tmavej oblohy POLONINY. Nakoniec to bolo nočné pozorovanie hviezdnych objektov teleskopmi. Strava /obed, večera a občerstvenie/ bola podaná formou cateringu v priestoroch Observatória. Neskoro v noci sa účastníci kurzu presunuli autobusom na miesto nocľahu /Vihorlat resort/.

Tretí deň /v nedeľu po raňajkách/ nasledovala poznávacia exkurzia autobusom po trase Parku tmavej oblohy: Jalová, Starina, Topoľa, N.Sedlica - pod vedením pracovníka NP Poloniny (Ing. Buraľ Miroslav) a astronóma (RNDr.Igor Kudzej,CSc.). Po návrate nasledoval obed /Vihorlat resort/ a ukončenie podujatia (Ing. Burdová Zuzana). Počas záverečnej diskusie sme s účastníkmi prebrali lokalizáciu ďalšej aktivity. Keďže bol veľký záujem o návštevu opálových baní na Dubníku, dohodli sme sa, že preveríme aj túto možnosť. Vyhodnotenie akcie zrealizovali projektoví partneri (Pociask Malgorzata, Mgr. Talarovič J.).

2. kurz prírodnej turistiky

2. kurz prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane sa konal v dňoch 10.-12.05.2019 v okolí Hanušoviec nad Topľou, v severnej časti pohoria Slanských vrchov. Registrácia účastníkov, ubytovanie a stravovanie bolo v Hanušovciach nad Topľou v Penzióne Eden.

Prvý deň po večeri sme využili dobré počasie na podvečernú prehliadku mesta Hanušovce nad Topľou – pozreli sme si viadukt /technická pamiatka je dodnes najdlhším železničným mostom postaveným v oblúku nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe/ a sušiareň liečivých bylín, ktorá je v ruinách. Po návrate začala teoretická časť – okrem podrobného predstavenia programu podujatia s diskusiou (Mgr.Talarovič J.) to bola prezentácia o flóre, faune a geológii Slanských vrchov (Ing.Buraľ M.) Účastníci dostali tiež študijné materiály + mapu a turistického sprievodcu Slanské vrchy, kde sa pojednáva o opálových baniach na Dubníku. Počas prezentácie sa priebežne diskutovalo.

Na druhý deň pri raňajkách dostali účastníci bohatý balíček stravy na cestu. Praktická časť v teréne začala presunom autobusom do okolia opálových baní /Slanské vrchy/. V okolí bývalej obce Dubník si účastníci najprv prezreli opálové bane pod vedením miestneho geológa. Asi po hodine začala pešia turistika výstup na Šimonku /1.092 m n.m. – najvyšší vrch Slanských vrchov/. Skupinku viedol miestny turista Ing.Dostál Stanislav (predseda KST Perun Zamutov). Po zdolaní cca 10,5 km trasy sa skupinka do sedla nad Zlatou Baňou /Temný les/. Odtiaľ sa už prepravili autobusom do Solivaru. Tam nasledovala prehliadka národnej kultúrnej pamiatky Solivar /pri Prešove/. Potom to bol už len presun autobusom na miesto nocľahu /Penzión Eden/. Po večeri nasledovalo ešte sledovanie 3D filmu – V krajine vlka.

Tretí deň /v nedeľu/ mohli účastníci individuálne návštíviť ranogotic. kostol Nanebovzatia P.Márie. Po raňajkách nasledovala prehliadka kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach nad Topľou. Po návrate nasledoval obed / Penzión Eden / a ukončenie podujatia (Ing. Burdová Zuzana). Vyhodnotenie akcie zrealizovali projektoví partneri (Pociask Malgorzata, Mgr. Talarovič J.).

3. kurz prírodnej turistiky

3. kurz prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane sa konal v dňoch 31.05.- 02.06.2019 v okolí Sniny. V rámci tohto kurzu sme pilotne vyskúšali experiment užšieho prepojenia turistických atrakcií na poľskej a slovenskej strane. Prvý deň kurzu začal individuálnym príchodom účastníkov do Majdanu v Poľsku – parking Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej /do 12:45 /. Odtiaľ sa presúvali Bieščadzkou úzkokoľajkou na Balnicu /na hranici so Slovenskom/. Ďalej už pokračovali peši po žltej turistickej značke na slovenskú stranu, dole smerom na Osadné/7,5 km/. V tejto malej dedinke bolo zabezpečené občerstvenie /krčma U Borisa/. Odtiaľ sa dostali asi po 300 m ku Krypte pri pravoslávnom chráme. Po jej prehliadke sa už ďalej presunuli autobusom do miesta ubytovania – Vihorlat resort na Sninských Rybníkoch. Tam po večeri začala teoretická časť. Účastníci dostali najprv študijné materiály + mapu a turistického sprievodcu Vihorlatské vrchy /poľskí účastníci dostali poľskú verziu/. Podrobné predstavenie programu podujatia s diskusiou (Mgr.Talarovič J.), prezentácia o flóre, faune Vihorlatských vrchov (Ing.Buraľ M ) a prezentácia o geológii Vihorlatských vrchov (Kovaľ Jozef). Počas prezentácie sa priebežne diskutovalo k jednotlivým zaujímavostiam.

Druhý deň /sobota/ po raňajkách nasledovala praktická časť v teréne pod vedením p.Reisera Dušana /predseda KST Humenné, turistický sprievodca/. Cieľom pešej turistiky bol Vihorlat /1.076 m n.m.–najvyšší vrch Vihorlatských vrchov /. Účastníci išli po trase: Vihorlat resort – U umartého - Rovienky -Tri tably – Jedlinka - sedlo Rozdiel –Tŕstie - Poľana – Vihorlat – Kotlík – Postavka - Z.Hámre, TIC - Biele kamene -Vihorlat resort. Celkom prešli 27 km /za 8:00 hod./. Po večeri nasledoval dokumentárny film o krásach a zaujímavostiach prešovského kraja.

Tretí deň /v nedeľu/ po raňajkách sa účastníci presunuli autobusom do Zemplínskych Hámrov, kde si prezreli Múzeum železiarstva a Hámorský náučný chodník (Ing. Burdová). Potom to bol už presun autobusom do Vihorlat resortu. Nasledovalo odubytovanie sa a obed /Vihorlat resort/, pri ktorom dostal každý balíček na cestu. Ďalej sa účastníci presunuli autobusom zo Sninských Rybníkov /Vihorlat resort/ do Osadného. Cestou bola zastávka pri prírodnej rezervácii Hostovické lúky, kde práve kvitol kosatec sibírsky/je to najväčšia lokalita na Slovensku/. Z Osadného už opäť pokračoval peši výstup k stanici Bieščadzkej úzkokoľajky na Balnici /PL/ po žltej turistickej značke. Bieščadzkou úzkokoľajkou sa účastníci presunuli na Majdan /k parkingu aut/. Tu bolo vyhodnotenie akcie aj ukončenie podujatia (Mgr. Talarovič J.). Skonštatovali sme, že tento náš pilotný projekt prepojenia cezhraničných turistických atrakcií si vyžaduje ešte veľa úsilia. Najviac tu chýba tu ústretovosť prepravcov, Štátnych lesov a ochranárov.

Študijná návšteva pre novinárov, bloggerov, pracovníkov turistických informačních centier, členov projektového tímu sa realizovala v dňoch 20.05.-22.05.2019 . Ubytovanie sme vysúťažili na Sninských Rybníkoch v zariadení Vihorlat resort. Toto zariadenie zabezpečilo aj stravovanie počas tohto celého podujatia.

Po príchode účastníkov a registrácii nasledovala Prezentácia projektu „Prírodná turistika bez hraníc“ (Malgorzata Pociask, Jozef Talarovič). Po krátkej prehliadke rekreačného areálu Sninské Rybníky - Biokúpalisko, camp nasledoval obed /v priestoroch Vihorlat resort/. Po obede začala poznávacia exkurzia autobusom po okolí Sniny. Najprv účastníci navštívili letisko v Kamenici nad Cirochou a tiež v tejto obci chránenú 300-ročnú lipu velkolistú. Potom to bola návšteva ekomúzea Podoby ohňa – Zemplínske Hámre a Hámorský náučný chodník. Po večeri /Vihorlat resort/ sa presunuli autobusom na Kolonické sedlo, kde navštívili v katastri obce Ladomírov Astronomické observatórium. Tu absolvovali prehliadku a film v planetáriu. Po zotmení nasledovalo pozorovanie hviezd teleskopom a presun autobusom na Sninské Rybníky /Vihorlat resort/ Druhý deň /utorok/ po raňajkách nasledovala poznávacia exkurzia autobusom po poľskom pohraničí.Najprv to bola návšteva mesta Sanok a jeho zaujímavostí /skanzen, zámok, historické centrum, Švejk/, potom Lesko /historické centrum/ a Caritas Myczkowce /miniatúry kostolíkov, biblická záhrada,…/. Taktiež tam bol zabezpečený obed. Ďalšou zastávkou bola Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła v Uhercach Mineralnych, kde si účastníci vyskúšali svoje zručnosti. Odtiaľ smerovala cesta na prehliadku Solinskej priehrady a do Cisny a Majdanu k stanici Bieszczadzkej Kolejky Leśnej. Cez Wolu Michowu, Radoszyce sa skupina vrátila späť do miesta ubytovania /Vihorlat resort/. Po večeri nasledovala prezentácie o flóre a faune PL-SK pohraničia (Ing.Buraľ M.), ktorá potom prešla do voľnej diskusie (Ing. Burdová Zuzana, Pociask Malgorzata).

Tretí deň /streda/ po raňajkách sme zrealizovali autobusom poznávaciu exkurziu po okolí Sniny po trase: Topoľa /drevený kostolík, vojenský cintorín z 1.svet.vojny, židovský cintorín/- Ulič – Dara /ukážka flyšu/ - Starina /vyhliadka/. Skupinu sprevádzala so svojím odborným výkladom Ing. Burdová Zuzana. Po návrate nasledoval obed /Vihorlat resort/ a účastníci dostali tiež suchý balíček na cestu. Po odubytovaní sa nasledoval presun vlastnými autami do Sniny, kde si prezreli ešte kostol, historický park, pešiu zónu a nakoniec sninský kaštieľ so sochou Herkula. Tam sa uskutočnilo aj prijatie účastníkov Studytour primátorkou Sniny Ing. Danielou Galandovou, počas ktorého padlo viacero návrhov na vylepšenie cezhraničnej spolupráce. Nasledovalo ešte vyhodnotenie podujatia (Ing. Burdová Zuzana, Pociask Malgorzata, Mgr. Talarovič Jozef ) a odchod účastníkov Studytour domov.

Riadenie a propagácia projektu

Na to, aby sme mohli úspešne zrealizovať projekt, sme absolvovali niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých sme riešili rôzne problémy, ktoré sa miestami vyskytli. S partnermi sme boli v neustálom kontakte a navzájom sme si pomáhali. Suma na administratívne výdaje bola využitá na nákup kancelárskeho materiálu, ako aj na služby s tým spojené. S koordinátorom projektu, Jozefom Talarovičom, bola na realizáciu tohto projektu uzavretá Mandátna zmluva na dobu od 01.10.2018 do 30.09.2019.

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie cezhraničnej spolupráce cez ponuky a rozvoj prírodnej turistiky v poľsko- slovenskom pohraničí, čo prispelo k realizácii čiastkového cieľa Programu, k zvýšeniu úrovne udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva obyvateľmi i návštevníkmi.

Tento projekt bol určený jednak pre miestnych obyvateľov v oblasti podpory, ako aj pre návštevníkov tejto oblasti, vrátane turistov a ďalších osôb využívajúcich ponuku prírody a kultúry prihraničnej oblasti, na poľskej strane je to južná časť vojvodstva Podkarpatského a na slovenskej strane severná časť Prešovského kraja, priliehajúceho k Podkarpatskému vojvodstvu. Skupinou, na ktorú sa prenesú širšie dopady aktivít, sú miestne komunity, žijúce na oboch stranách - poľskej i slovenskej, ako aj turisti z Poľska a Slovenska. Vďaka zrealizovaným aktivitám budú miestne komunity dlhodobo čerpať z rozvoja prírodnej turistiky a cestovného ruchu v regióne a tým aj vytvárať nové pracovné miesta.

Výsledky projektu sú zvlášť dôležité pre skupinu návštevníkov regiónu, kvôli ich sociálno-ekonomickej marginalizácii vo vzťahu k ostatným regiónom.

Naše aktivity boli súčasťou vytvorenia balíka cestovného ruchu - 10 ponúk najzaujímavejších miest poľsko-slovenského pohraničia a ich podpora má byť jedným z faktorov, ktorý ovplyvní vyššie uvedené prínosy pre túto cieľovú skupinu. Všetky tieto faktory zvyšia povedomie o ekológii, turistike a prírode.

Programové ukazovatele výstupu

Boli zrealizované 3 prírodné kurzy v teréne. Overenie dosiahnutého idikátora je zabezpečené prezenčnými listinami. Počas každého kurzu boli pripravené prezenčné listiny na 3 dni. Okrem toho dosiahnutie indikátora bolo potvrdené aj fotodokumentáciou z priebehu kurzov. Podmienka bola min.10 snímkov x 3 kurzy, no my sme zadokumentovali z projektových aktivit vyše 500 snímkov.

Individuálne ukazovatele

Počas každého kurzu boli pripravené prezenčné listiny na 3 dni (3 prezenčné listiny) - spolu 60 osôb. Projekt predstavil jasne definovaný cezhraničný dopad, vyjadrený v partnerstvách organizácií na oboch stranách hranice, spoločným riešením podobných problémov v rámci územia Poľskej republiky a Slovenska, ako aj cezhraničný charakter plánovaných aktivít. Obidva výstupy a výsledky boli podrobne popísané v prihláške a vykázali cezhraničný efekt. Projekt prispel k posilneniu potenciálu poľsko-slovenského pohraničia, založeného na trvalo udržateľnom využívaní jeho prírodných a kultúrnych zdrojov pre svojich obyvateľov, miestne komunity a turistov prichádzajúcich zvonku.

Plánované činnosti boli realizované postupne, podľa možnosti rovnomerne rozložené na poľskom a slovenskom území - a to jednak z hľadiska kvantity, ako aj kvality. Napríklad, plánované balíčky turistických ponúk pokrývajú širšie územie oboch častí poľsko - slovenského pohraničia (podchytili poľské i slovenské atrakcie, podporné zariadenia - ubytovacie a stravovacie na oboch stranách hranice). Treba tiež poznamenať, že plánované turistické kurzy boli organizované na strane poľskej, ako aj slovenskej, podieľali sa na nich Poliaci, ako aj Slováci.

Rozsah projektových aktivít bol oveľa širší, vzhľadom na pripravované balíčky turistických ponúk (distribuované v papierovej a elektronickej forme), videá na podporu propagácie turistických balíčkov, ktoré majú byť dostupné na internetových stránkach a sociálnych sieťach a QR kódy. Všetky tieto činnosti prispeli k vzájomnému sa spoznávaniu v oblasti svojich prírodných zdrojov, čo podporilo spoločné úsilie o ich propagáciu. Prostredníctvom spoločných aktivít sa odbúrali jazykové bariéry, ťažkosti pri vzájomnej spolupráci obyvateľov pohraničia, i psychické bariéry, ktoré mohli mať mať vplyv na integráciu komunít prihraničnej oblasti. Dôležitá je skutočnosť, že väčšina akcií mala otvorený medzinárodný charakter. Propagačná kampaň (vrátane sociálnych médií) o jednotlivých aktivitách a dosiahnutých výsledkoch oslovila širokú škálu ľudí. Realizácia Projektu prispela k rozvoju stálych štruktúr spolupráce, posilnením predošlými aktivitami vykonávanými projektovými partnermi, ako aj nadviazaním nových kontaktov. Bol vytvorený spoločný potenciál na realizáciu spoločných cezhraničných iniciatív do budúcnosti. Aktívna účasť partnerov zaistila výmenu skúseností, prehĺbenie vzťahov a posilnenie spoločného potenciálu.

Je potrebné vyjadriť skutočnosť, že projekt realizovaný v spolupráci mal pridanú hodnotu. Na jednej strane je silné partnerstvo skúsených organizácií, ktoré zabezpečila účinnejšiu realizáciu Projektu, ktoré zvýrazní vplyv Projektu, čo by nebolo možné bez nadviazania partnerstva. Súčasne (vytváranie balíčkov turistických ponúk, propagčné videá, organizovanie seminárov, školení, študijné návštevy) pomohli diverzifikovať a obohatiť ponuku regiónu na oboch stranách hranice, na základe ich vlastného, často málo využívaného ľudského i prírodného potenciálu.

Udržateľnosť mikroprojektu

Koncept projektových aktivít bol navrhnutý na základe rokovania so zainteresovanými skupinami už v prípravnej fáze projektu - nakoľko nutnosť realizácie projektu, teda priamo vyplýva z potrieb miestnych komunít. Tento spôsob projektovej činnosti je najlepšou zárukou, že dosiahnuté projektové výstupy a výsledky, zodpovedajú potrebám cieľových skupín, a to aj po ukončení projektu a teda využívajú ich miestni obyvatelia, aj návštevníci z vonku. Každý partner je zodpovedný za udržateľnosť produktov ním vytvorených. Po vyhodnotení projektových výstupov a produktov sú naše partnerstvá ďalej zachované a budú sa aj naďalej rozvíjať. Našou úlohou je tiež zodpovednosť za udržiavanie, pokračovanie a rozvoj začatých projektových aktivít. Spolu s projektovým partnerom sme sa zaviazali zachovať udržateľnosť projektu po dobu trvania dohody o financovaní. Garantom zachovania výsledkov tohto projektu je skutočnosť, že tematický okruh aktivít Projektu je súčasne hlavnou náplňou Projektu. Preto je zachovanie jeho výsledkov prioritou. Koniec projektu neznamená koniec samotnej iniciatívy, práve naopak. Realizácia projektu poskytla podnet k budúcemu rozvoju tejto iniciatívy, a tak sú udržiavané dosiahnuté výsledky projektu a ich využitie pre cieľové skupiny. V dôsledku dobrých vzťahov v Projekte medzi nami a partnerom bol vytvorený základ pre realizáciu podobných projektov v budúcnosti.

Odkazy