O nás

Video k 20. výročiu Fénixu na Slovensku: 1991–2011Fénixácky dobrovoľník roka 2013Najlepšia územná organizácia 2012 - Zlatá SninaFénix – detská organizácia je samostatná, demokratická, dobrovoľná organizácia detí, mládeže a dospelých, v ktorej môžu členovia uspokojovať svoje záľuby a potreby, zdokonaľovať svoje vedomosti, získavať nové zručnosti, nájsť priateľstvo a úctu kamarátov, môžu sa spoľahnúť na pomoc a pomáhať iným. Fénix je organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla v roku 1991 v Bratislave a je členom Rady mládeže Slovenska. Vo svojej činnosti sa riadi Dohovorom o detských právach. Naša Územná Správna rada v Snine vznikla v roku 1997.

Výročné správy Detskej organizácie Fénix

Cieľom Detskej organizácie Fénix je vychovávať deti a mládež k samostatnosti a zodpovednosti, k úcte k človeku i k sebe samému a k tolerancii. Berieme do úvahy, že dieťa by malo byť pripravené žit v spoločnosti vlastným životom a vychovávané v duchu ideálov vyhlásených v Charte OSN, predovšetkým v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity.

Našimi hlavnými zásadami sú pravda, pracovitosť, priateľstvo, poznanie, ochrana prírody, dobročinnosť a vernosť. Všetkých, ktorí pracujú s deťmi vedieme k tomu, aby uznávali, že dieťa by malo pre plný a harmonický rozvoj jeho osobnosti vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia.

Hlavným cieľom je vypĺňať bohatou činnosťou voľný čas detí a mládeže, čo je súčasne aj jeden zo strategických cieľov Detskej organizácie Fénix. Očakávame, že v budúcnosti nájdeme ešte lepšie prostredie a také možnosti, ktoré nám umožnia využívať voľný čas detí a mládeže ešte aktívnejšie a efektívnejšie. Predpokladáme, že postupne budeme mať možnosť získať prevádzkové náklady na prenájmy priestorov pre základné kolektívy, ktoré nám doteraz robia najväčšie problémy.

Členovia Detskej organizácie Fénix pracujú prostredníctvom oddielov, družín, krúžkov, záujmových oddielov a klubov pod vedením dospelého vedúceho. Na svoju činnosť využívajú prírodu, školské kluby, telocvične, ihriská a pod.

Okrem pravidelných stretnutí organizujeme jednodňové i viacdňové podujatia a letné tábory.

Základným dokumentom Detskej organizácie Fénix je štatút. V ňom sú definované základné úlohy organizácie, jej vzťah k deťom, mládeži, k dospelým i k spoločnosti.

Členom môže byť každé dieťa, dospievajúci alebo dospelý občan, ktorý žije na území Slovenska, bez ohľadu na jeho sociálne postavenie, národnosť, politickú príslušnosť a náboženské vyznanie. Každý člen má stanovené práva (spolurozhodovať o činnosti svojho kolektívu, má právo vystúpiť z organizácie, používať symbol organizácie a využívať poskytované výhody organizáciou) a povinnosti (zúčastňovať sa práce svojho kolektívu, plniť stanovené úlohy, dodržiavať mravné zásady, chrániť česť organizácie a hmotne ju podporovať).